11. Sovětské čtvrtstoletí (1930-1955)

Příběh 11.

originál

Sovětské čtvrtstoletí (1930-1955)

zdroj – vlastní překlad 5.5.2015

Walter Dublanica (Spojené Státy)

V tostalinmto časovém období, které začalo v roce 1930 akciemi dřevěných pluhů přes vítězství ve válce v Evropě téměř bez cizí pomoci až k zásobě jaderných zbraní v roce 1955. Jak k tomu došlo? Kdyby v roce 1950 někdo naznačoval, že Sovětský svaz bude produkovat více železa a ropy než Spojené Státy, byl by považován za hlupáka. Pokud byste tvdil, že Sovětský svaz bude mít paritu se Spojenými Státy v nukleárních zbraních byl byste považován za zrádce. Přesto obě tyto události přišeli v roce 1970. V roce 1949 profesor Bush, který byl prezidentem MIT a hlavním vědcem ve Spojených Státech, napsal knihu, ve které uvedl, že atomová bomba byla tak složitá, že Rusové by nikdy neměli být schopni zbraň vyvinout, ale kdyby měli štěstí, mohou ji vytvořit do 20 let. Kniha byla vytištěna a bylo naplánováno její vydání. Ale první ruská atomová bomba explodovala dva dny před plánovaným vydáním knihy. Tato nikdy nebyla vydána. První vodíková bomba byla Rusy odpálena v roce 1961. SPUTNIK byl vypuštěn v roce 1957. První objekt ve vesmíru !!! Je třeba prozkoumat toto čtvrtstoletí, co se v něm stalo a jeho výsledky. Když se řekne rasa, tak to v žádném případě neodráží převážnou většinu této konkrétní skupiny.

Nejprve pojďme krátce o krok zpět do roku 1920 a podíváme se na Borise Savinkova. Byl židovským vůdcem Sociálních revolucionářů, kteří byli převážně židy. To od něj dostala Fanny Kaplanová revolver, kterým střílela na Lenina. Lenin zemřel o několik let později. Boris uprchl do Spojených Států, kde zůstal až do doby, kdy jej Felix Dzeržinskij (Stalinův šéf tajné služby, který se narodil jako polský šlechtic) nalákal zpět do Sovětského svazu a kde jej s jeho kohortami popravili v polovině 1920. Boris napsal knihu s názvem “Paměti teroristicty” , která byla publikována Albert a Charles Boniovými (DK 254.S28 A3), a v níž psal o svém záměru zavraždit ruské generály a admirály, kteří bojovali v rusko-japonské válce 1904-1905 a klíčové vládní úředníky. Boris Savinkov mělo něco společného s ČISTKAMI v pozdním roce 1930. Boris přiznal, že byl terorista a napsal knihu o tom jaké je , být teroristou.

V roce 1930 začaly dvě hlavní akce,  kolektivizace / hladomor v letech 1932/1933 a ČISTKY v pozdním roce 1930. ČISTKY jsou výsledkem pokusů vrátit zpět sovětskou vládu.

Začněme s ČISTKAMI nebo jak říkají rusové “číska”, překládáno jako “očištění”. Měl Sovětský svaz nějaké vnitřní a vnější nepřátele? Samozřejmě, že ano. Musel řešit tento problém s válkou na obzoru. Dělali nějaké chyby? ANO. Existovala s Spovětském Rusku 5. kolona (kolaboranti), když byl Sovětskýn Svaz napaden Němci v roce 1941? NO. Ale Němci měli 5. kolony spolupracovníky ve všch ostatních zemích, které napadli. Fašismus a antisemitismus měl mnoho příznivců napříč Evropou .Katolická církev měla konkordáty (cirkevně-státní dohody) s nacistickým Německem a dalšími fašistickými zeměmi v Evropě. V roce 1941 Joseph E. Davis, bývalý americký velvyslanec v Sovětském svazu napsal: “V roce 1941 nebyly v Rusku zjištěny žádné 5. kolony, všichni byli zastřeleni. ČISTKY očistily zemi a zbavily ji zrady. 5. kolona Osy v Sovětském svazu byla rozbita “. Takže čistky byly dobré a efektivní. Opět platí, že někteří nevinní byli zastřeleni. Ale během 2.světové války bylo zabito 10 miliónů nevinných lidí. Musíme kvantifikovat ty, od kterých byla společnost čištěna. Drtivá většina z popravených byli Židé, Poláci a neslovanští občané Sovětského svazu. Často byli zastřeleni členové komunistické strany. Proč? Vzhledem k tomu, že nebyli důvěryhodní a ukazovali nepřátelství k sovětské vládě. Jedním kritériem pro zastřelení bylo “, pokud jste byli v pozici autority a vaše loajalita byla pochybná, potom jste byli zastřeleni”. Proč Poláci? Během počátku roku 1930 uzavřeli tajné dohody s Japonci o útoku na Sovětský svaz. Japonsko napadlo Mandžusko v roce 1931. Za celou dobu nebyla řadová ruská / ukrajinská populace prakticky nedotčena ČISTKAMI. Zasažen byl zhruba 1 z 10000. Více než 90% ze stovek tisíc popravených, spadá do dříve vyjmenovaných kategorií. Během 2.světové války bylo řádem Hrdiny Sovětského svazu vyznamenáno 108 Židů. V pořadí pátá největší skupina po Rusech, Ukrajincích, Bělorusech a Tatarech. 11633 medailí Hrdina Sovětského svazu bylo uděleno armádě, která překročila počet 10000000 v průběhu války. Maršál Černiakovskij, který byl židem, velel 3. Běloruskému frontu v posledním roce druhé světové války a byl zabit v akci. Poláci měli 6 divizí v rámci Rudé armády v bitvě o Berlín. Z etnických skupin byli někteří hrdinové, někteří zrádci a velkou většinou jen obyčejní lidé. Zajímavé, Andrej Vyšinskij (první soudce během ČISTEK), byl Polák.

Rokossovsky

Maršál Konstantin Rokosovský pocházel ze smíšeného rusko/polského manželství. Kniha s názvem “The Great Conspiracy” od Michael Sayers a Albert Kahn vydaná Little, Brown & Company v roce 1946, poskytuje vhled do ČISTEK. Lev Trockij a jeho stoupenci byli vymazáni velmi těžce. Počátky Great Purges od J. Arch Getty zveřejněné v roce 1987 Cambridge University Press poskytuje další pohledy stejně jako Robert W. Thurston v knize “Život a teror ve Stalinově Rusku”, publikované v roce 1996 Yale University Press. Z pět milionů poslaných do věznic/gulagů, vyšlo 95% živých. Tento údaj zahrnuje množství generálů, kteří šly bojovat a vyhrát s Rudou armádou 2.světovou válku.

Kolektivizace a hladomor 1932-1933 je složitějším tématem. V roce 1930 sovětská vláda odhadovala, že válka přijde do 10 let. Byl to dobrý odhad, protože Sovětský svaz byl napaden v červnu 1941. Museli proto vybudovat válečný průmysl, což dělali. Kde vzít pracovní sílu? Největší část populace byla zaměstnána v zemědělství. Pozemky se obdělávaly za pomoci koně, dřevěným pluhem, což bylo neefektivní. Kolektivizované farmy a používání traktorů a ocelových pluhů bylo mnohem účinnější a mělo za následek uvolnění pracovní síly pro válečný průmysl. Bohaté statkáři zvaní kulaci byli asi 1% ze zemědělské populace a nelíbila se jim kolektivizace. Země se měla připravit se na válku, která se blížila. Vše co musí člověk udělat je, přečíst si Hitlerův Mein Kampf, který byl bestsellerem, aby viděli německé záměry. Válka. Kritickým problémem byl hladomor 1932-1933. Jaké byly jeho příčiny? Kdo byl zodpovědný? Kolik lidí zemřelo? V roce 1932 přišlo velké sucho, které snížilo úrodu. V tomto období existoval velký chaos a sabotáže, které měli za následek zabíjení živých zásob a celkové narušení kolektivizace. Kulaci se nechtěli kolektivizovat. Zajímavé, pozdní sovětští vůdci jak Gorbačov tak Jelcin byli byli potomeci kulaků. NKVD (Lidový výbor pro vnitřní záležitosti, tajná policie) byla zodpovědná za část chaosu. NKVD v té době bylo asi z 50% židovská s velkým množstvím jiných národnostních menšin. % Židů v NKVD byla snížena na 4%, když byly čistky dokončeny koncem roku 1939.Rusové/Ukrajinci byli v sovětské tajné policii menšinou na počástku roku 1930. To se změnilo později v roce 1930, kdy velká většina agentů NKVD byli Rusové. Špatné sucho a korupce/sabotáž byly zodpovědny za hladomor, který následoval. Stanislav Kosior šéf komunistické strany Ukrajiny, byl popraven v roce 1939. Byl polským Židem. Byl zodpovědným za hladomor. Ukrajinci a Židé byli v určité úrovni konfliktu od poloviny roku 1600 do počátku pogromů v roce 1881 a dále. Příčina hladomoru má mnoho aspektů počínaje suchem a následuje nesprávným zacházením ať už úmyslným nebo z neschopnosti. Je třeba zkoumat hladomor a ty kdo podporovali jeho rozsah. Noviny The Hearst byly velkým zvyšovatelem masivnosti hladomoru. S krachem akciového trhu ve Spojených Státech roce 1929 a následnými 10 lety hospodářské stagnacese, muselo být nalezeno něco velmi špatného na socialismu k vyvážení problému se stagnací. Než prozkoumáme rozsah hladomoru, musíme odhalit 2 skutečnosti. Za prvé, ukrajinská populace vzrostla o 3340000 mezi lety 1928-1939. Bylo to zvýšení o 10%. Za druhé, během 2. světové války byly Ukrajincům uděleny řády Hrdina Sovětského svazu ve stejné procento, které byly obvyklé v celé populaci Sovětského svazu. Bojovali se stejnou intenzitou jako Rusové. Odhady hladomoru v závislosti na autorovi se liší od 10mil do 6mil, případně do 3 milionů. Dva z těchto 3 odhadů jsou mimo a pravděpodobně všechny jsou špatné. S ohledem na 2 výše uvedené skutečnosti, musí být tyto odhady považovány za přehnané. Má vlastní osobní diskuze s lidmi z Ukrajiny, kteří byli dospělí v průběhu roku 1930 neposkytuje žádnou informaci o masivní hladomoru. Časy byly těžké, ale lidé přežili.
Kniha Douglase Tottlea, “Podvod hladomoru a fašismus, mýtus ukrajinské genocidy”, vydaná v roce 1987 nakladatelstvím Progressive Books, 71 Bathurst St. v Torontu, Kanada, poskytuje přiměřený pohled na hladomor na Ukrajině v letech 1932-1933. Historik Mennonite (Mennonites nebrousí sekeru) odhaduje, že těch kteří zemřeli v době hladomoru bylo méně než 1% populace nebo několik set tisíc. Ne milionů. Na Ukrajině nejsou žádné hřbitovi, které by naznačovaly, že 10% či více obyvatel zemřelo v období 1932-1933. Smutek a Věčná památka těm, kteří zahynuli. V roce 1932, 80%, z britských vývoz strojů směřovalo do Sovětského svazu. Sovětský svaz měl industrializovat a postavit válečný průmysl, což udělal. Britové požadovali platbu v pšenici spíše než zlatem, ropou nebo dřevem. Pšenice byla zabavena na splacení dluhu pro průmyslové stroje. Celý proces nebyl zvládnut a rolnické populace trpěla. V roce 1934 nebylo dovoleno vyvézt žádnou pšenici ze Sovětského svazu. V sovětských městech se nehladovělo. Nebyl to úmyslný pokus potrestat ukrajinský lid, jak se někteří snaží tvrdit. Byla to série špatných rozhodnutí, po kterých rolníci na celé Ukrajině a v jižním Rusku utrpěli. Rozsah lidí, kteří zahynuli v hladomoru nebude přesně znám. Kdyby to bylo tak masivní jak se někteří historici snaží tvrdit, pak tam by existovali desítky a stovky tisíc osobních poznámek, které by lidé psali. Tyto poznámky tam nejsou. (Více se dočtete v: Epizoda 10. Kdo organizoval hladomor v SSSR v letech 1932 – 1933?)

Židovskou tragédie v Evropě je třeba kvantifikovat. Během holocaustu, nacisté zabili v JEDEN DEN více Židů než za kolik životů byl odpovědný ruský car za pět století carské vlády. Toto číslo je od významného historika. Japonsko napadlo Rusko v roce 1904. Židé odmítli sloužit v ruské armádě a bránit Rusko. Takzvané pogromy byly spuštěny v roce 1881 a trvaly více než 30 let až do začátku 1. světové války v roce 1914. V roce 1881 proběhl incident v Kyjevě, ve kterém byli zabiti 3 Židé spolu se 3 křesťany. Obyčejná pouliční rvačka. K horšímu incidentu došlo v Kishinevě v Moldávii během Velikonoc v roce 1903, bylo zabito 100 Židů. Předpokládanou příčinou bylo směšné obvinění z urážky na cti krve, v nichž Židé používají křesťanskou krev ve svých macesech. Stejně tak je směšné tvrdit, že křesťané používali při svých bohoslužebách hady. Byli tam ale také křesťané, kteří používají hady v jejich kostelích a byli tam i praštění Židé zapojení do urážky na cti krve. Všichni říkali, že bylo zabito asi 600 Židů během těchto 30 let. Nepřiměřené množství bylo zabito v Moldávii. Podobné zabíjení se konalo v Americe během tohoto období. Lynčování, náhodné zabíjení a lidé, kteří brali zákon do svých rukou, nic z toho nebylo neobvyklé. Židé, kteří přežili druhou světovou válku v Evropě mají Rudé armádě zač poděkovat.

Hodně čteme o ?Katyni? a zabití 4500 polských důstojníků. Na začátku 2. světové války v září 1939 Rusové zajali 400000 polských vojáků. Přibližně 5% této armády sestávající z rezervních důstojníků bylo podrobeno drsnému zacházení a byli také zabíjeni. Více než 95% z tohoto počtu pokračovalo v boji proti nacististům jako součást Rudé armády a někteří bojovali v Itálii. Rezervní důstojníci nebyli pravidelnými armádními důstojníky. V civilním životě to byli státní úředníci, policisté, státní zaměstnanci, právníci a další profese. Po 1. světové válce byla stanovena Curzonova linie, která přesně rozdělila polskou a ukrajinskou populaci. Během ruské revoluce, Poláci pod vedením maršála Pilsudského zaútočili a pohybovali se asi 130 mil k východu, kde zotročili 5000000 Ukrajinců. Mezi lety 1920 a 1939, kdy západní Ukrajina (asi 5 milionů obyvatel) byla pod polskou vládou, existoval mezi Poláky a Ukrajinci takový nepokoj, že Ukrajinci zabili polského ministra vnitra a mnoho polských úředníků. Polsko bylo v tomto období fašistickou vojenskou diktaturou. Represe aplikované na Ukrajince v období 1920-1939, musela být upraveny (zahlazeny). Rezervní důstojníci byli uvězněni. Bylo jim řečeno, aby změnili své postoje k vedení západní Ukrajiny. Ti provedení v Katyni (4421, zahrnuti Židé i Poláci) se posmívali pokusu  o změnu jejich postoje. Nenáviděli a byli zapřísáhlými nepřáteli sovětského systému a byli zabiti. Válka byla za dveřmi a něco jako krátká absolutní shoda bylo považováno za zradu. Polsko ztratilo během války 5,5 milionu lidí. 3 miliony Židů a 2,5 Poláků. Tito všichni byli zabiti Němci. Němci zabili nejméně 300 krát více polských občanů než Rusové. A kdyby Rusové neosvobodili Polsko od nacistů, pro všechno polské obyvatelstvo bylo naplánováno zničení, takže dnes by žádné Polsko neexistovalo. Nikdo mluví o tom, co se stalo se stovkami tisíc polských vojáků zajatých Němci. Proč ne? (Sovětská odpovědnost za katyňskou tragédii je stále zpochybňována řadou historiků.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář