Velká Tartárie

Zamlčená historie Ruska

© Nikolaj Levašov, 2003, zdroj

Převzato: http://leva-net.webnode.cz/products/zamlcena-historie-ruska/

Mapy na konci stránky: http://www.davidrumsey.com/view

* * *

Poznámka překl.: v následujícím textu mají některé pojmy poněkud jiný význam, než je jim dnes přisuzován, je myslím na místě malé vysvětlení, pro správné pochopení.

– pojem RASA ve smyslu Véd nemá nic společného s dnešním významem. Zkratka RASA pochází ze zkrácení fráze „Rod Asů (ze) Strany Asů“, neboli „Rod Asů z Kraje Asů“. Z hlediska Véd tedy nemají žádný smysl pojmy jako bílá rasa, žlutá rasa apod. Také se v nich ani na jednom místě nenachází sousloví “Bílá Rasa”.  Pojem “Svatá Rasa”  (rusky – Sviata Rasa), měl pro pisatele Véd význam, jež by se dal do dnešní řeči přeložit zhruba jako “Jasné/Moudré Rody Asů (ze Země Asů)”. Termín Svatý (Sviaty) neznamenal Svatý v dnešním smyslu, ale význam byl podobný jasný / čistý / moudrý apod.

– v textu je často používán pojem kmen. To by mohlo evokovat ideu primitivnosti, ve spojitosti s často omílanou frází “primitivní kmeny ….”. Chápat to takto by opět bylo chybou – kmen byl prostě a jednoduše oragnizační “jednotka” sociální struktury tehdejší společnosti, a neměl žádnou návaznost na vysokou či nízkou kulturní či jinou vyspělost.

* * *

Rusko je jedinečná země, jedinečná v každém ohledu. Vezměte si například, jméno – Rusko (Russia)… a můžete nalézt mnoho vrstev informací, dnes už obyvatelům neznámé. Nemají navíc ani nejmenší podezření, že v názvu jejich země je něco ukryto.

Název „Rusko“ pochází z jiného slova, „Russea“, které obratem pochází z ještě staršího názvu, „Russenia“ / „Rassenia“. Russenia byla jedna část Slovansko-Árijské Védické říše (2) a rozkládala se na území západně od Ripejských hor (Uralu).

Území na východ od Uralu až k tichému oceánu, ohraničeno ze severu územím s názvem Lukomorie (rozkládájící se až k arktickému oceánu), a z jihu sahajíc až k indii, se nazývalo Země Svaté Rasy (Land of Holy Race – rusky Sviata Rasa). (3). Cizinci však nazývali tuto zemi odlišně. Jedno z posledních jmen daných této zemi ostatními, známé v evropě ještě v 18. století, byl název Velká Tartarie (Tartaria Magna / Great Tartary) (4). Podle prvního vydání britské Encyclopedia Britannica, vydané v roce 1771, to byla největší země/říše na světě. Čtenář který by si dal tu práci a získal přistup k prvnímu výdání z roku 1771, by tam tuto informaci o našel, jakož i mnoho dalších informací o této zemi. V pozdějších vydáních však někdo záhadně tyto informace „opoměl“ zahrnout do vydání.

Tato říše byla říše Slovanů, kteří se sami nazývali Rusové. Ale žilo zde také mnoho lidí různých jiných národností, kteří měli stejná práva jako hlavní část obyvatel.

Název „Tartarie“ nemá nic společného s dnešním pojmem „Tataři“, označující turkický kmen. Když se příchozí ptali místních obyvatel kdo jsou, slyšeli odpověď – „Jsme děti Tarcha a Tary (5)“ – bratra a sestry, kteří, podle přesvědčení tehdejších Slovanů, byly patrony a strážci Ruska.

Toto přesvědčení se nevzalo „odnikud“. Lidé přišli na zemi skrze tzv. hvězdné brány zhruba před 40.000 lety. Mezi hvězdnými poutníky byla i malá skupina skupina vysoce pokročilých humanoidních bytostí, velmi podobných člověku, kteří zformovali něco jako kastu učitelů a byli ostatními nazávaní Ury (Urs). Urové (7) měli vysoké schopnosti za rámec představivosti většiny ostatních, „obyčejných“ lidí.

Urové se stali učiteli a průvodci ostatním lidem. Chránili původně poměrně malé množství osad „obyčejných“ lidé před predátory, jak dvounohými, tak ostaními. Urové učili lidi a pomáhali jim zváldnout základní technologie, a předali jim vědomosti které lidé v této době potřebovali, jakož i vědomosti které budou pochopeny a potřebné až za tisíce let. Za účelem ochrany a zachování těchto vědomostí, vznikla kasta volchvů (8), kteří měli jako základní povinnost nedopustit, aby tyto předané vědomosti zanikly, a zachovávat je v co nejautentičtější podobě.

Za tímto účelem volchvové-strážci obdželi dvě runové abecedy, každá z nich byla používána volchvy různé úrovně zasvěcení. Tyto abecedy byla dÁrijská a chÁrijská runová písma. Pamět na Ury – učitele, byla zachována až dodnes v některých slovech, jako například kultura – kult-UR-a,

což znamená systém morálních a duchovních konceptů, které byly předány Ury.

 Systém dvou kast se odrazil ve jménech, používaných jejich sousedy. Například, většina asijských sousedů Slovansko-Árijské Říše nazývala její obyvatelé „Ur-rusy“, sjednocujíc názvy dvou kast do jednoho slova. Ještě i dnes se v některých jazycích nazývají Rusové tímto tradičním jménem – Urruses.

Byla také doba, kdy se názvy slovanských kmenů formovaly přidáváním předpon před kořen „rus“, odrážejíc jednotlivé odlišností daných kmenů, například, Et-rus-kové, P-rus-ové. Předpona „et“ před vlastním jménem Rusů znamená „osvícení rusové“ – nositelé vysoké kult-ur-y. Důkaz jejich existence byl nalezen na severu itálie ve formě kamenných artefaktů – umění a nápisů. Jméno „Prusové“ znamenalo „Perunovi Rusové“ (10), jejich další jméno, kterým označovali sami sebe bylo Venedi / Veneti (11) (bojovné kmeny západních Slovanů). Název Prusko se zachovalo ve formě místopísného názvu území kde žili až do 19.-20. století i přesto, že Germánské (Gótské) kmeny dobyly toto území už v 9-10. století n.l.

Gótské kmeny vyhubily většinu Prusů-Slovanů, asimilovali zbytek a „půjčili“ se jejich jméno. V 19. století pak Prusové sehráli hlavní úlohu při sjednocování německých mini-států do jednoho celku.

Během tisícileté historie Slovanů, kteří původně měli společnou kulturu a jazyk, byla formace názvů, kterými jednotlivé kmeny nazývaly samy sebe, ovlivněna množstvím faktorů. V časech Urů všechny slovanské kmeny měli jméno „Ur-rus“. Poté co Urové odešli, funkce kterou zastávali ve společnosti musela být delegována mezi „běžné“ obyvatele.

Takto vzniklo několik kast: kasta volchvů, nositelů vědění a tradic, kasta profesionálních bojovníků, obránců před vnějším nepřítelem (Varjagů), kasta řemeslníků, zemědělců a pastevců dobytka a podobně. Nad všemi kastami byla rodová aristokracie. Po zmizení Urů, jednotlivé skupiny přidaly k obecnému kmenovému jménu (Rus) takovou nebo onakou předponu odrážející typ jejich převažující aktivity (Et-rus-kové, P-rus-ové). Pastevci dobytka se takto začali nazývat Skotové, obyvatelé lesů Drevljané, apod.

Postupem času se jednotlivé kmeny začaly izolovat, hlavně jako důsledek poslední doby ledové, kdy na sibiři nastal hladomor a část slovanských kmenů opustila svoji domovinu, hledajíc nové území. Ti, kteří odešli, se začali nazývat podle vůdce (Kniaz), který je vedl. Např. kmen vedený Knížetem Sarmatem se začal nazývat Sarmatové (Sarmatians), ti kteří následovali Skýta se začali nazývat Skýtové (Scythians), a podobně.

V průběhu času, společné Védické kulturní kořeny se začali odlišovat, jako důsledek toho že jednotlivé kmeny byly vystaveny kulturnímu vlivu původních obyvatel území, kde se usadili nebo které dobyli. Ale takto nevznikly kompletně nové „národy“, byly to pořád ti stejní Slované, kteří se v případě, že se navrátili do své původní vlasti, opět začali nazývat jednoduše Rusy. Přesně z tohoto důvodu „historikové“ dnes nedokáží vysvětlit, například, náhlé a kompletní zmizení Sarmatů a Skýtů ze dějin.

Tyto kmeny nikam nezmizely. Po opětovném sjednocení s „mateřským“ kmenem, přijaly původní jméno podle tehdy uznávaných sociálních tradic. Byly jako jedno „rameno“ slovanské „kmenové řeky“, oddělující se na čas pod novým jménem, aby se po čase zase připojilo k hlavnímu toku. V tomto případě proudila po čase do hlavního toku „čerstvá krev“, zatímco mnohé jiné „kmenové větve“ opustily „původní koryto“ natrvalo.

Postupem času se z těchto kmenových „odnoží“ staly „nové“ slovanské kmeny. Tyto nové kmeny – Srbové, Bulhaři, Makedonci, Chorvaté, Češi, Slovieni, Polané, a mnoho dalších – se odlišovaly jeden od druhého v menší či větší míře v jazyce, tradicích a kultuře. Nicméně, všechny tyto kmeny si byly až do středověku perfektně vědomi toho, že pocházejí z Slovansko-Árijské Védické Říše a mají za sebou tisíciletou minulost (12). Vše zde uvedené není výplod chorého mozku či fantazie… může to být demonstrováno velmi skutečnými historickými, archeologickými, a antropologickými důkazy, které však byly a stále jsou ignorovány tzv. „historiky“, s diplomy a vědeckými tituly.

Například, v roce 1999 profesor A.N.Chuvyrov z Baškirské státní univerzity nalezl kamennou desku v jižní části Uralu, poblíž vesnice Chandar. Tato deska se ukázala být 3D reliéfní mapou západosibiřské oblasti, vytvořenou technologií neznámou dnešní vědě, a to technologií takového rázu, že dnešní civilizace by ještě stále nebyla schopna podobnou mapu vytvořit.

Tato volumetrická mapa obsahuje takový stupeň detailů, jejichž zmapování vyžaduje nejméně vesmírné družice dnešních schopností. Na mapě jsou, navíc k reliéfu krajiny, zachyceny dvě soustavy zavlažovacích kanálů s celkovou délkou 12.000 kilometrů při šířce 500 metrů, a 12 přehrad, 300-500 metrů širokých, až 10 kilometrů dlouhých, a až 3 kilometry hlubokých. Je vidět také ploché platformy – uzemí srovnané do dokonalé roviny – ve tvaru (při pohledu shora) kosočtverců, poblíž těchto vodních kanálů.

Na desce se nachází také nápisy ve formě hieroglyfyckých-slabičných písmen, které z nějakého důvodu byly ihned navrženy jako nějaká forma staročínského písma. Později se ukázalo že to byla zcela mylná domněnka.

Idea primitivnosti Slovanských předků byla natlučena do našich hlav, a ulpívá v mozcích ruských vědců tak pevně, že nejsou schopni ani uvažovat možnost, že tyto nápisy jsou ve Slovansko-Árijském runovém písmu. Tyto nápisy mohou být jednoduše dekódovány a jeden ani nemusí cestovat na druhý konec světa, vše co je potřeba je porovnat tyto nápisy s runami Slovanských Véd.

Předpokládá se, že takovýchto kamenných desek bylo celkem 348, které dohromady tvořili kompletí 3D mapu naší planety. Drtivá většina z nich je nejspíše ztracena nadobro, poté co „prznitelé ruské historie“ rozšířili svou moc na v 18-19.století nově získaná sibiřská teritoria, a zde zavedli jimi prosazovaný „povolený“ názor na minulost.

I přesto, v dokumentech z 18. století se dochovaly záznamy o existenci nejméně 200 takovýchto desek. Falsifikátoři historie, podporovaní Romanovci, a z nichž téměř všichni byli cizinci, nikoliv Rusové, zničili během 19. století téměř všechny fyzické důkazy o existenci Slovansko-Árijské Védické Říše, v té době už zaniknuvší, ale ještě o 100 let dříve všem v evropě známé jako Velká Tartarie (Tartaria Magna / Great Tartary).

Nicméně, nikdy není možné zničit úplně vše. Ruskému lidu se povedlo zachovat, tu a tam, střípky historie, artefakty, knihy, často riskujíc život, odmítajíc přihlížet tomuto masovému a cílevědomému ničením všech stop jejich minulosti.

A tyto střípky se ukázaly být dostačující na rekonstrukci pravdivého obrazu ruské minulosti. A v poslední době, se daří těchto „střípků“ nacházet čím dál více.

Koncem 20. století, lidé získali přístup ke Slovansko-Árijským Védám, které obsahují mnoho velmi zajímavých informací, které byly a jsou tiše ignorovány moderní vědou. Tyto unikátní manuskripty, přeloženy do moderní Ruštiny říkají že poslední doba ledová byla důsledkem války mezi Antlanií (Atlandidou) a Velkou Russenií (12). Tato válka se odehrála před o něco více než 13000 roky. Tehdy se lidé přemisťovali na velké vzdálenosti v rámci planety pomocí Vajtman a mezi planetami se přemisťovali pomocí Vajtmar. Každá Vaitmara (kosmická loď délky cca 200km) pojmula 144 Vajtman. Nyní je jasné, že ony masivní plochy srovnané do dokonalé roviny, které jsou vidět na dříve zmíněné reliéfní mapě okolí Uralu, nejsou nic jiného, než přistávací plochy pro Vajtmary a Vajtmany. Poslední Vajtmary opustili naši planetu zhruba před 1500 lety, před začátkem Noci Svaroga (13).

Existuje další zajímavý dokument – Velesova Kniha. Poslední záznamy v ní byly udělány volchvy v Novgorodu na konci 10.století n.l. Tato pokrývá více než 20.000 let slovanské historie. Říká nám také o velkém ochlazení (počátek doby ledové), což byl důsledek katastrofy, když úlomky měsíce Fatta (14) dopadly na zem během války mezi Velkou Russenií, a její provincií Antlanií (Atlantidou), která se chtěla zbavit „rodičovského“ dozoru.

Prudké ochlazení a změna klimatu na území sibiře a dálného východu přinutilo velké množství antických Slovanů opustit domovinu a přesunout se do tehdy neobydlených oblastí evropy. Toto vyústilo v závažné oslabení Russénie. Její jižní sousedé – Arímijci, obyvatelé Arímie (tak tehdy byla starověká Čína nazývána) se toho okamžitě pokusili využít, a vtrhli muhutnými vojsky na území Russénie. Válka byla velmi závažná a nerovná, ale nakonec naši předkové proti velké přesile obyvatelé Russénie nad starověkou Čínou-Arímií zvítězili.

Tato událost se stala před 7518 roky (2010). Vítězství bylo tak významné, a finální, že naši předkové zvolili den podepsání mírové smlouvy – 22. října podle současného kalendáře – jako nový referenční bod počítání času.

Podle slovanského kalendáře je nyní rok 7518 (2010) od podepsání mírové smlouvy v Hvězdném Chrámu. Takže, ruská historie má více než 7500 let nové éry, která započala po vítězství nad starověkou čínou v této válce. Ruský voják probodávají draka pomocí kopí, nyní známý jako sv. Jiří, se stal symbolem tohoto vítězství.

Smysl tohoto symbolu nebyl nikdy vysvětlen, nebo alespoň já jsem na žádné vysvětlení nikdy v oficiální historii nenarazil. Po přečtení Slovansko-Árijských Véd ale všechno dává jasný smysl.

V minulosti, starověká Čína nebyla nazývána pouze Arímií, ale také zemi Velkého Draka. Takto se ostatně „obrazně“ nazývá dodnes. Ve staroruštině, drak se nazýval hadem. V ruské pohádce, hlavní hrdina Ivan Carevič bojuje s tříhlavým, šestihlavým a nakonec devíthlavým hadem Gorynyčem, aby osvodil Vasilisu. V každé ruské pohádce je na konci věta ve smyslu: „pohádka je smyšlená, ale obsahuje zrnka pravdy“. Jaké „zrnko“ obsahuje tato?

Vasilisa představuje obraz Vlasti. Ivan-Carevič je kolektivní obraz ruských bojovníků, osvobozujících svou zemi od nepřátel – hada Gorynyče – Velkého Draka – armád Arímie, neboli Číny. Tato pohádka uchovala památku na toto vítězství, a jezdec probodávající kopím hada-draka se stal jeho symbolem. Není třeba věnovat pozornost tomu, jak tento symbol „nalakovala“ církev, podstata zůstává stejná – velké vítězství slovanských-ruských armád nad nepřítelem před 7518 lety.

Bohužel, tato událost byla zapomenuta nadobro. Ruští historikové, mezi nimiž, bohužel, nenajdeme skoro žádného původem Rusa, nás slovany „informují“, že jsme vylezli z doupat v 9-10 století n.l. a byli jsme takoví primitivové, že jsme neměli žádnou státnost, a teprve „osvícená“ Evropa nás všemu naučila.

No, naučit se něco užitečného je vždycky vítaná věc, ale bylo to doopravdy takto? Vzpomeňme si, že v polovině 11. století n.l., dcera Jaroslava Moudrého, princezna Anna, se vdala za krále Francie. Přicházejíc z „divoké“ Kyjevské Rusi, Anna neviděla příchod do Paříže jakožto vstup do civilizovaného světa, ale naopak, dívala se na Paříž jako o něco honosnější vesnici. Tohoto se dochoval důkaz ve formě jejích dopisů…

Do Francie, nejvzdálenější provincie, kterou tehdy Francie byla, vzala si s sebou část knihovny, z níž některé knihy se do Ruska vrátili až v 19. století a byly nalezeny v knihovně Sulakadzajeva. Byl to on, kdo provedl první překlad Velesovy Knihy, která byla psána runami na dřevěných deskách, do moderní ruštiny. Po Sulakadzejevově smrti, jeho žena prodala většinu jeho knihovny Romanovcům, a od té doby se po většině těchto knih slehla zem.

Pouze malá část knihovny, včetně Velesovy Knihy, která byla vyfytografována Mirolubovem v roce 1942, našla cestu do rukou dalších sběratelů. Velesova Kniha, psaná volchvy, odráží historii části slovansko-ruským klanů, které opustili vlast – sedmiřečí, jak byla tehdy oblast sedmi sibiřských řek nazývána: Irij (Irtyš), Ob, Jenisej, Angara, Lena, Išim a Tobol. Další název tohoto území bylo Bělovodí (16).

Obsah Velesovy Knihy má poměrně mnoho společného se Slovansko-Árijskými Védami, a archeologické nálezy posledních desetiletí kompletně odsunují „námitky“ „skutečných historiků“ do obskurity. No v určitém smyslu mají tito „pravdu“. Slovo „historie“ vzniklo spojením dvou slov: „his+tory“ (from+tora) – „Z Tóry“, což znamená doslovně „příběhy z dějin Judejského lidu“.

Přirozeně, Velesova Kniha nemá s historií Judejců nic společného, z prostého důvodu, že odráží minulost Slovanů-Rusů. A já osobně v ní nevidím žádný problém, protože neobsahuje žádný pokus zkreslit minulost Judejců ani jakéhokoliv jiného lidu. Kniha popisuje minulost Slovanů. No nemáme zde nyní velmi zajímavou situaci: židé mají právo na svou minulost, stejně jako všichni ostatní na této planetě, kromě nás, slovanů, kterým je minulost odepřena, zvláště velká minulost. Dokonce reálné fotografie Velesovy Knihy pořízené v roce 1942 byly prohlášeny za padělek, zatímco velká většina „historických“ dokumentů sloužících jako podklad současné historické vědy nejsou ničím víc, než tištěné nebo psané kopie ze středověku.

Nejzajímavějším faktem je, že poté co tyto kopie vznikly, všechny originály bez výjimky zmizely – buď shořely v ohni inkvizice, prohlášeny za kacířská díla, nebo byly „náhodou“ ztraceny v požárech a pohromách, které postihly bez výjimky všechny starobylé knihovny. Knihovna v Alexandrii, Aténách, Cařihradu, Etruská knihovna v Římě, lehly popelem téměř současně. Knihovny Jaroslava I. Moudrého (978-1054), a Ivana Hrozného (1530-1584), zmizely beze stopy. Všechny originály shořely nebo zmizely, zatímco jejich kopie byly tak „prozřetelně“ zachráněny a oslavovány. A nikdo je neprohlásil za kacířská díla, a na jejich základě je psána his-TOR-ie naší civilizace. A všechny tyto události proběhly na přelomu středověku a novověku, konkrétně v 15-17. století, což mělo jisté objektivní důvody.

Hlavní město Slovansko-Árijské říše, Asgard Irijský, bylo zničeno nájezdy kočovných Džungarů (17) v roce 7039 od podepsání mírové smlouvy, neboli v roce 1530 n.l. Bylo to město mohutných kamenných pyramid, město volchvů a vedunů / vedunií (18). Bylo pokladnicí vědění, které bylo střeženo v umělých jeskyních pod pyramidami. Nemělo žádné opevnění; nicméně, po velmi dlouhou dobu se žádný nepřítel nebyl schopen dostat ani na dohled tohoto města.

Asgard byl obklopen sedmi koncetrickými silovými poli/bariérami, která znemožňovala průchod jak nepřátelským armádám, tak jednotlivcům záškodnického smýšlení. S počátkem Noci Svaroga, toto ochranné pole začalo pomalu slábnout, díky přirozeným mechanismům. A nakonec černí mágové („kněží“ kultu Kali-Ma, také Černé Matky, měsíčního kultu smrti, v nemž byly např. obvyklé lidské oběti), za použití poměrně odporné metody, uspěli v neutralizaci této ochrany tesně před tím, než město vzaly útokem najaté hordy hrdlořezů, takže volchvové neměli žádnou šanci toto ochranné pole obnovit. Město bylo vypleněno a vypáleno, většina volchvů a ostatních obyvatel zabita, a manuskripty nevyčíslitelné hodnoty, některé přinesené do Asgardu ještě z DaÁrie (Hyperborey), zničeny. Naštestí však neuspěli ve zničení všeho, ty nejcennější knihy byly vždy uchovávány ve speciálních komorách hluboko pod zemí, o nichž nájezdníci neměli povědomí.

Slovo „jeskyně“ (v ruštině – peshera) se původně skládalo ze dvou slov – Peshe-Ra, tzn. Potrava-Ra, což znamená potrava pro ducha, a v moderním významu koresponduje s pojmem knihovna – studnice vědění. Význam je v tom, že jeskyně, ať už umělá nebo přírodní, tvoří určité mikroklima s konstantní teplotou a vlhkostí a tlakem. Tyto podmínky představují ideálni prostředí pro dlouhodobé uchování knih, z nichž většina v té době byla psána na té nejtenčí kůži, na dřevěných deskách, a podobně.

Věřím, že v blízké budoucnosti tyto přeživší knihy budou opět vyneseny na světlo světa, a odhalí velká tajemství naší minulosti.

Ale zatímco na toto čekáme, pojdmě pokračovat v hledání zrníček pravdy v tom, co máme k dispozici.

Společné psi-pole Říše udržováno nejvyššími volchvy mj. pomocí pyramid bylo po zničení Asgardu Irijského značně oslabeno. Toto oslabení ze nejdříve a s největší intenzitou projevilo v okrajových částech říše, a ze všeho nejdříve v evropských provinciích. Toto se projevilo v tom, že vládci těchto provincií – s tituly králů a knížat, ale ve skutečnosti jen volení zástupci – povstali v revoltě, a prohásili spravované provincie jako nezávislé na centrální správě.

Říše již dříve stratila část své původní síly, když ztratila některé své okrajové části v době o 4 století dříve, díky machinacím svých nepřátel. Ale až po druhém pokusu v roce 1530 se těmto podařilo zničit Asgard Irijský, a začali systematicky ničit veškerou evidenci jakéhokoliv spojení mezi původní říší a jejími částmi. Staré knihy byly zničeny, a nové napsány. Byly mírně „poupraveny“, takže neobsahovaly žádnou zmínku o Slovansko-Árijsé říši. Období před 10. stoletím v evropě bylo prohlášeno za doby temna, století barbarů, jež byli osvíceni teprve návratem vzdělanosti Svaté Říše Římské.

Větší část Slovansko-Árisjké říše, ačkoliv rozštěpena na několik samostatných částí, po odtržení okrajových provincií, však stále uspěla v zachování základních Védických tradic a hodnot předků.

Jedna z těchto části – Moskevská Rus, s východní hranicí podél Volhy (původní slovanské jméno této řeky je RA) – byla vystavena důmyslné manipulaci „prozápadních“ skupin, mezi nimi i aristokracie, která vyvolala tzv. Smutné Časy – („Smutnoye Vremya“ / „Times of Trouble“), fyzickou likvidací dynastie Rurikovců a nastolením vlády Romanovců, kteří v realitě namísto zájmů vlastní země, hájili mnohem více „západoevropské“ zájmy.

Romanovci podle tehdejších tradic neměli žádné právou na moskevský trůn – „dostali“ jej z rukou západoevropsých politiků výměnou za „malou“ službičku. Co tato „službička“ představovala? Pojďme se v duchu vrátit do tehdejších časů.

V prvé řadě, Romanovci, kteří dychtili po moci, nejprve důkladně „očistili“ tehdejší aristokracii od těch, kteří, ke své smůle, měli buďto více nároku na trůn nebo byli více věrni tradicím jejich lidu, čímž se stali překážkou na cestě Romanovců na Moskevský trůn.

Když Romanovci vykonali tuto špinavou práci, jejich „loutkovodiči“ z toho křivě obvinili Ivana IV.. Každý, kdo se jim pokusil odporovat skončil s hlavou na popravčím špalku.

Za vlády prvních Romanovců se děly poněkud zajímavé věci. Mezi lety 1653 – 1656, hlava církve, patriarcha Nikon, provedl náboženskou reformu. Pojďme se nyní podívat, co se skutečně skrývalo za touto reformou.

Před Nikonovou reformou křesťanství, v Rusku byla pravoslavná (pravověrná) víra. Křesťanství, jako „státní“ náboženství, většina lidí přijímala jako nutné zlo, protože bylo v zásadním rozporu jejich pohled na svět, s “ruskou duší”. V těchto časech lidé žili podle norem pravoslaví – systém konceptů a hodnot, založených na tisícileté tradici slovanských Véd. Podle jejich pohledu, Slované, potomci Hvězdného Klanu, vnuci “Daždboga” – Tarcha Perunoviče, nemohli přijmout dogmata křesťanství, která transformovala všechny v otroky boha, jejichž úděl bylo snášet bez reptání všechna neštěstí a muka osudu, jakožto trest za jejich „hříchy“. Nebylo důležité, že narozené dítě nemělo žádný čas vykonat jakýkoliv hřích, ač by se jakkoliv „snažilo“! Podle křesťanství už mělo pykat za své hříchy, jen co přišlo na svět…

Tato reforma-diverze byla učiněna za účelem „podvést“ ruskou duši za jakoukoliv cenu. Křesťanství se začalo nazývat „pravoslavné“, aby „dopřálo“ sluchu slovanů, a mnoho védických obřadů bylo jakoby zahrnuto do tohoto nového „křesťanství“. Avšak “otrocká” podstata se nezměnila, jen se navenek křesťanství obléklo do jiného hávu. Křesťanství (i když pod jinými názvy) bylo původně vytvořeno jako ospravedlnění otroctví, nástroj „uvěznění“ majority otroků pod autoritou minority otrokářů v zemích a říších, kde otrokářství bylo společenskou normou.

Téměř současně s tímto, v roce 1682, v čase vlády cara Fjodora Aleksejeviče Romanova, bylo zrušeno mestničestvo (местничество / Order of Precedence) – systém obsazování vyšších státních funkcí a úřadů podle urozenosti kandidátů nebo funkcí držených jejich předky. Zároveň s tím, knihy s tímto spojené, týkající se obsazování státních pozic za předchozích 200 let, a všechny genealogické knihy mapující rodové linie staletí nazpět byly zničeny, a nová genealogická kniha byly napsána – tzv. Sametová Kniha, ve které bylo všechno „jak bylo potřeba“.

Zásadní otázka však je: komu to bylo ku prospěchu a proč…

Ještě jedna grandiózní „úprava“ byla provedena za časů Petra Aleksejeviče Romanova, více známého jako Petra I.. Rušíc patriarchát a podřizujíc církevní moc autoritě státu, defakto stávající se její hlavou, v roce 7208 slovanské chronologie (1700 n.l.), Petr I. zavedl na území Moskevské Rusi používání křesťanského kalendáře.

Tahem pera, obrazně řečeno, stal se rok 7208 slovanské chonologie (od podepsání mírové smlouvy s Arímií v Hvězdném Chrámu) z vůle Petra I. rokem 1700 n.l., okrádajíc tímto slovanskou/ruskou kulturu o 5508 let historie, nehledě na tisíciletí která předcházela.

A toto byl teprve počátek….

 

 

(1) Russenia (Rassenia) byla oblast, kde se usadili potomci Velké Rasy (rusky – Sviata Rasa), myšleno dobrovolné „osadníky“ pocházejíc z jiných planet, kteří byli první civilizací na této zemi. Postupem doby se tento název přetransformoval ve zkráceninu „Rus“.

(2) Slovansko-Árisjká Říše se rozkládala na území nynější eurázie.

(3) „Země Svaté Rasy“ byla zemí Asů ( „bohů“ žijících na zemi ) – reprezentantů vysoce rozvinutých civilizací. Zkratka RASA pochází ze zkrácení fráze „Rod Asů (ze) Strany Asů“, neboli „Rod Asů z Kraje Asů“. „Země Svaté Rasy“ se skládala ze čtyř klanů: d’Árjové, ch’Árjové, Rasénové a Svjatorusi.

(4) Velká Tartarie (Tartaria Magna) byla nejstarším státním útvarem bílích lidí na asijské části Eurasie. Předkové pozemských lidí přišli na naši planetu z různých hvězdných systémů: Velké Rasy (bílá), Velkého Draka (žlutá), Ohnivého Hada (červená) a Ponurého vřesoviště? (Gloomy Heath) (černá).

(5) Bohyně Tara byla ochránkyní přírody, a její starší bratr Tarch (také Daždbog / Dazdbog) byl strážce Vědení.

(6) Hvězdné brány jsou komplexy, jež používají gravitační a prostorové zakřivení, nebo také torzní systémy, které jsou používány na dopravu mezi různými planetami.

(7) Urové jsou zástupci planety Urai, slovo „ur“ znamená obyvatelné nebo úrodné území.

(8) Volchv – strážce vědění a posvátných textů

(9) d’Árijské a ch’Árijské znaky jsou dva ze čtyř způsobů psaní používaných Velkou Rasou: další jsou Svjatoruské obrázkové písmo, a Rassénská Molvitsa.

(10) Perun byl bůh-patron všech bojovníků, obránců vlastia a klanu Svjatorusů – (Rusů, Bělorusů, Astů, Litsů, Latsů, Latgallů, Zemgallů, Srbů, atd. … )

(11) Veneti byly obyvatelé Venedie, kam migrovaly klany a kmeny Venedů / Venetů. Velmi zhruba to odpovídá území západní Evropy.

(12) Antlanie byla ostrov v Atlantiku, který osídlil klan Antů. Tento se potom začal nazývat Země Antů – Ant-lan, Antlanie. Řekové jej pak pojmenovali Atlantis a jeho obyvatelé – atlanťany. (Stojí za zmínku, že ne všichni Antové osídlili tento ostrov, část jich zůstala v evropě a ještě ve středověku jsou záznamy o slovanském kmeni Antů)

(13) Noc Svaroga, podle slovanské tradice, je název obtížných časů, kdy sluneční soustava prochází prostorem Temných Světů.

(14) Fatta, Lelia a Mesiats byly 3 původní satelity Země. Obežná doba Fatty (staří řekové tento měsíc nazývali Phaeton) byla 13 dní; Lelia, nejbližší k Zemi a nejmenší, měla oběžnou periodu 7 dní.

(16) Bělovodí nebo také krajina Svaté Rasy; Irij (Irtyš) znamená čistý, průzračný.

(17) Džungaři (Jungars / Zungars) je kolektivní označení několika Oiratských (zápodomongolských) kmenů.

(18) Vedun / Vedunie je osoba znající a praktikující skryté vědění Véd. Často mj. zastávali také roli léčitelů. Hlavní cíl upalování čarodějnic ve středověku byla právě fyzická eliminaci veškerých vedunů / vedunií a jejich vědění.

(19) Da’Ária (Daaria) byl země / kontinent na místě dnešního arktického oceánu, dnes pod mořskou hladinou. Ve starověku nazývána také Hyperborea, Arktida, Severie, Arktogea.

(20) Smutné Časy – „Smutnoye Vremya“ bylo období ruské historie mezi roky 1598 a 1613, kdy prakticky panovalo bezvládí a občanská válka, vedoucí k vážné politické a sociální krizi skoro vedoucí ke kolapsu státu.

Zamlčená historie Ruska (2)

Petr Veliký, třetí car Romanovské dynastie je nazýván „velikým“ v historii ruského lidu. „Veliký“ je poměrně závažné slovo. Jaké byly ony „veliké“ činy, kterými si Petr Alexejevič Romanov (1672 – 1725) zasloužil tento přívlastek?!

* * *

Se všemi lidmi v Evropě je možno dosáhnout cílů lidskými metodami, ale s Rusy ne… musím pracovat s ne-lidmi, se zvířaty, které musím transformovat v lidi“. Tato autentická fráze Petra Velikého jasně ukazuje jeho postoj k ruskému lidu (1).

* * *

Je těžké uvěřit, že tyto „zvířata“ ocenila takový přístup k nim přívlastkem „Veliký“. Rusofobové ihned prohlásí, že transformoval „zvířata v lidi“, a proto se Rusko stalo Velkým Ruskem, a „zvířata“ proměněná v lidi mu dala jméno „Petr Veliký“ z vděčnosti za toto.

Nejspíše, byla to naopak cesta, jak „páni“ Romanovců odměnili svého pohůnka za adekvátní „práci“: eliminace všech známek majestátnosti ruského lidu, jež nedával spát vládcům v západní Evropě (které ještě nedlouho předtím byly nejodlehlejší ruské provincie), a kteří chtěli vytvořit svou vlastní verzi „velké historie“, bez jakékoliv účasti Ruska nebo ruského lidu v ní.

Jeden z Petrových „velkých činů pro dobro ruských lidí“ bylo přestoupení na křesťanský kalendář. Jako výsledek zmizelo 5508 let ruské historie (ode dne podepsání mírové smlouvy v Hvězdném Chrámu), společně s mnoha tisíciletími, která tomu předcházela. A to byl teprve začátek…

Navíc to byla kompletně nelogická akce ze strany Petra. Ten se vyhlásil Císařem Ruské Říše, a tyto „vymazané“ tisíciletí historie by mu posloužili jako podklad, na nemž by mohl takovýto titul legitimně nárokovat, jakožto navázání na předchozí velikost a úspěchy minulých říší. Nicméně, když mluvíme o „obnově majestátnosti“, pojdme se podívat na rozlohu „Velké“ Říše za časů Petra.

Na všech nezměněných mapách vydaných před rokem 1772, včetně map z prvního vydání Encyclopedia Britannica, oblast jíž vládli Romanovci byla následující: na západě vedla hranice v čáře Riga – Smolensk – Belgorod, přiléhající k Malé Tartarii, lépe známé jako Záporožský Síč. Na jihu hranice vedla podél Donu a Volhy, dále k Samaře a přiléhající k Uralu (Ripejským horám) zhruba v této zeměpisní šířce. Na východě hranice vedla pohořím Uralu až k severnímu moři. Na severu byla ohraničena Laponskem a Švédskem. Říše Romanovců byla na mapách označena jako „Muscovite Tartary“ – Moskevská Tartarie. (2)

Není bez zajímavosti, že na všech historických mapách z 18. století a dřívějších, moskevský Car (který je v moderní falšované historii vždy identifikován jako vládce rozlehlé ruské říše) je nazýván pouze jako vládce Moskevské Tartarie, nebo dokonce pouze jako Moskevský Kníže.

V Encyklopedia Britannica z roku 1771, Ruská Říše, lépe známá jako Velká Tartarie (Great Tartary, Tartaria Magna), se rozkládala na území celé Ázie, od Uralských hor až ke Kamčatce:

TARTARIE, rozlehlá země v severní části Ázie, ohraničená sibiří na severu a západě, tato se nazývá Velká Tartarie. Tartaři kteří žijí jižne od Sibiře a Moskvy, tito jsou Astrachani, Čerkézové, a Dagestánci, kteří žijí severozápadně od Kaspického moře. Kalmyčtí Tartaři, žijící mezi Sibiří a Kaspikem; Uzbečtí Tartaři a Mogulové, žijící severně od Indie a Persie, a v neposlední řadě, Tibetští Tartaři, žijící severozápadně od Číny.“ (3)

Podle Encyklopedia Britannica existovala rozsáhlá země Tartarů, která se skládala z provincií různé velikosti. Největší z těchto provincií byla Velká Tartarie, pokrývající Západní Sibiř, Východní Sibiř, a Dálný Východ. Na jihovýchodě se pak nacházel Čínská Tartarie (neplést prosím s Čínou), a takzvaná Nezávislá Tartarie (Střední Ázie) se nacházela na jih od Velké Tartarie. Tibetská Tartarie (Tibet) se nacházela severozápadně od Číny a jihozápadně od Čínské Tartarie. Na sever od Indie byla říše Mogulů (Mogul Tartary), dnešní Pákistán.

Uzbecká Tartarie (Bukarie, moderní Uzbekistán) byla vklíněna mezi Nezávislou Tartarii, Čínskou Tartarii, a Persií.

Existovalo také několik Tartarií v Evropě: Muscovite Tartary (Moskevská), Kubáňská Tartarie a Malá Tartarie (Záporožský Síč).

Význam slova „Tartarie“ byl vysvětlen v první části tohoto článku. Je zřejmé že nemá nic společného ani s dnešním pojetím Tatarů nebo Mongolů, ani s dnešním Mongolskem. Mongolská (Mogulská) Tartarie se nacházela na území dnešního Pákistánu, kdežto moderní Mongolsko se nachází severně od Číny mezi Čínou a Ruskem, v dobových termínech, zhruba mezi Velkou Tartarií a Čínskou Tartarií.

Říše Mogulů z 18. století a dnešní Mongolsko jsou od sebe odděleny vzdáleností tisíců kilometrů stejně jako pohořím Himalájů. Jejich obyvatelé jsou naprosto rozdílní lidé, kteří nemají nic společného. Obecně řečeno, slovo Mogul je řeckého původu, a znamená velký/majestátní, a nemá nic společného se sebeoznačením žádného asijského kočovného kmene.

Dívajíc se na mapy z 17-18. století, vidíme nejméně 10 různých Tartarií, indikujíc že tyto byly předtím částmi mohutné Slovansko-Árijské Védické Říše, která ve středověku byla v Evropě známa jako Velká Tartarie (Great Tartary).

Takovéto množství „malých“ Tartarií se objevilo jakožto následek odtrhávání-se okrajových provincií, které se dělo po oslabení hlavní Říše jako následek invaze hord Džungarů (4), kteří vzali útokem a kompletně zničili hlavní město – Asgard Irijský – v roce 7038 slovanské chronologie, neboli v roce 1530 n.l..

Nicméně, i po ztrátě okrajových provincií, Slovansko-Árijská Říše byla na konci 18. století stále největší zemí na světě. Obsahovala části jihovýchodní Evropy, Západní Sibiř, Východní Sibiř, Dálný Východ, významnou část Severní Ameriky, a mnoho ostrovů a soustroví. Vidíme zde impozantní seznam teritorií, které byly za rámec vlivu Romanovců až do příchodu Kateřiny II. (1729-1796), ale o tomto až za chvíli, nyní se vraťmě k době Petra Velikého.

Velká říše“ Petra I. bylo pouze teritorium Moskovské Tartarie. Toto ukazuje že to byla ještě nedávno pouze provincie Slovansko-Árisjké Říše (Velké Tartarie). Oddělelní se odehrálo během vlády Dmitrije Donského, který převzal moc v knížectví Vladimir-Suzdal. Před Dmitrijem Donským nebyl žádný svrchované vládce této provincii-knížectví Velké Tartarie. Pozice Velko-knížete (Velikii Kniaz) nebyla dědičná, nýbrž volená sněmem (Veche). Velko-kníže byl vybírán z „elity“ (v pozitivním smyslu slova) tehdejší sociální společnosti.

Původně, pouze osoba která měla genetické predispozice pro určité znalosti a schopnosti, byla nazývána Kniaz (Kníže). „Kniaz“ v původním slovanském jazyce (tj. na genetické úrovni) znamená „ten, který má na srdci zušlechťování Země“, nebo, zjednodušeně kniaz je synem ušlechtilosti země.(6). Jinými slovy, pouze osoba osvícená věděním se mohla stát kniazem, osoba vyspělá / vyvinutá (duchovně) za normální hranice. Ne každý mohl dosáhnout osvícení věděním, ani se to nedalo koupit, ukrást, ani přivlastnit.

Když takováto osoba dosáhla stavu blízkému osvícení (věděním), začala „zářit“ zevnitř, což většina lidí mohla vidět nebo cítit. Kvůli tomuto jevu tito lidé byli nazývání „zářícími“, a později, po pokroucení podstaty tohoto pojmu, se stalo oslovení „Vaše Jasnosti“ normou pro oslovování každého, kdo držel titul kniaz, byť jen „na papíře“.

Nepochybně, vlastnosti a kvality nezbytné pro toto osvícení věděním byly uchovány na genetické úrovni, a přenášeny na děti (8). Nicméně, genetické kvality nebyly jedinou podmínkou pro dosažení osvícení skrze vědění. Také to vyžadovalo osobní kvality nositele této genetiky. Proto ne všechny děti, a někdy vůbec žádné z dětí kniaze dosáhli na tento stav. Nebo někdy děti, dosáhnuvší počátečních stádií osvícení, mohly sejít na špatnou cestu, například skrz nedorozumění, a přitom být vedeny těmi nejlepšími motivy (z jejich úhlu pohledu), ale bráno objektivně – chybnými motivy, nebo následujíc jejich pokroucené osobní ambice.

Toto se stalo v případě skutků Dmitrije Donského (1350-1389), který, jsa v dostatečné míře otráven ideami křesťanství, považoval absolutní osobní moc jako jedinou cestu jak zajistit prosperitu země. V roce 1374 zrušil post tysiatsky (9) po smrti posledního tysiatskyho – urozeného Bojara (10) Vasilije Velijaminova. Toto byla nenapravitelná chyba Dmitrije Donského, která mnohem později přinesla ovoce ve formě „Velké Ruské Revoluce“ v roce 1917.

Tento čin vedl k nerozumným akcím Ivana Velijaminova, syna Vasilije Velijaminova, který, ochuzen o dědičný post, zradil Dmitrije Donského a stal se vůdcem opozice. Požadujíc obnovení původních tradic, obrátil se na pomoc k nepřátelům Slovansko-Árisjké Říše, k Janovským kupcům, kteří byli podporováni Katolickou církví a všemi západoevropskými monarchy, kteří se teprve nedlouho předtím stali „králi“, absolutními vládci jim svěřených provincií které dostali do správy od Slovanské Říše, a tuto „mateřskou“ říši nesmiřitelně nenáviděli, neboť pro ně byla symbolem nelegitimnosti jejich moci.

Ivan Velijaminov získal veřejné nepřátele Slovanů-Rusů na svou stranu, což utvrdilo Dmitrije Donského v přesvědčení o správnosti jeho vlastních akcí. Chyba ruského patriota, jímž Dmitrij nepochybně byl, a slepota uraženého bojara, Ivana Velijaminova, vyústila v občanskou válku v celé oblasti, která byla v této době stále ještě nazývána Moskevská Tartarie. Výsledkem této války byla porážka vojsk Ivana Velijaminova, která se skládala z Janovských žoldáků a rytířů západní Evropy, a také z oddílů ruských Kozáků vedených Ruskými kniazy, kteří se postavili na stranu starých tradic.

Kdyby se Ivan Velijaminov neobrátil na zapřisáhlé nepřátele Ruska pro pomoc, moderní historie by byla kompletně odlišná. Zdá se že tato „pomoc“ mu byla mazaně nabídnuta v pravý čas; a Velijaminovův pocit osobní urážky ho udělal slepým k důsledkům svých akcí, které udělaly Ruské státnosti velkou škodu.

Věc je, že pravomoce postu tysiatsky, vojenské autority, byly prakticky rovny pravomocím Velko-Knížete (Veliki Kniaz). Toto vytvářelo balanci síly která zabraňovala jak velko-kniazi, volenému civilního vládci provincie, jímž byl právě Dmitrij Donský, tak tysiatskymu, volenému vojenskému vůdci, uzurpovat absolutní moc – stav jež nevyhnutelně pro danou zemi vede ke katastrofě.

Absolutní moc rozkládá lidské bytosti, zvláště duchovně nevyzrálé, jaké v pravdě byly oba dva protagonisté tohoto dramatu, jehož scénář byl pečlivě naplánován jedním a tím samým „režisérem“. Určitá slova, ve vhodnou chvíli, v určitém rozpoložení duše, byla řečena oběma účastníkům, a tito oba začali konat ve shodě se scénářem zjevně řízeným někým jiným, v důsledku čehož historie celého světa „odbočila“ na jinou, horší, cestu.

Avšak, toto se stalo, a další část Slovanské Říše se odtrhla od mateřské země. Stala se oddělenou, a prakticky nezávislou ná své mateřské zemi. Nicméně, jeden z protagonistů sehrál na historické aréně poměrně odlišný part, než od něj bylo „očekáváno“.

Po upevnění absolutní moci, Dmitrij Donský uspěl v úkolu kompletně se vymanit z vlivu „loutkovodičů“, osvobodit od těchto rozkladných elementů svou zemi, a zachovat naživu většinu tradic a zvyků jaké panovaly v mateřské říši, čímž se staly vztahy mezi Moskevskou Tartarií a mateřskou říší poměrně velmi přátelské a blízké. Tento obrat přiměl „loutkovodiče“ k hledání nových cest, jak zničit Slovansko-Árijskou Říši.

Říše nemohla poslat svou hlavní vojenskou sílu do západních provincií kvůli faktu, že na svých jihovýchodních hranicích byla soustavně angažována v ozbrojeném konfliktu s hordami Džungarů, kteří byli pomalu vytlačováni ze svého původního území rozšiřující se čínou, a neměli jinou možnost k přežití než migrovat na sever a severozápad, což pro Slovanskou říši znamenalo jediné – nekončící válku o přežití. Zničení hlavního města Asgard Irijský bylo výsledkem tohoto konfliktu. Toto se stalo v roce 7038 slovanské chronologie, neboli v roce 1530 n.l..

Vraťmě se nyní k Romanovcům. V době kdy se na historické scéně objevil Petr Alexejevič Romanov, jeho děd již dávno zničil prastaré knihy – Knihu Stavů a Genealogickou Knihu, čímž splatil svůj dluh svým vlastníkům. Někdo by mohl říct: „Na tomto není nic divného. Romanovaci zničili tyto knihy aby zakryly jejich nelegitimní uzurpování trůnu, a nechali namísto toho vytvořit Sametovou Knihu. Obvyklá praxe, co je na tom špatného?“

Špatné je na tom to, že se díky tomu stalo falzifikování ruských dějin možné: „primitivní“ Slované pozvali Varangiany aby jim vládli, 300 let tatarsko-mongolského jha, které ve skutečnosti neexistovalo, neboť Rusové, Slované, byli tito Mogulové (Mongolové) a Tartaři, jak tehdy byli nazývání západní Evropou.

Petr „Veliký“ je také velmi zajímavá a rozporuplná historická postava. Zamysleme se nad pověstmi o jeho udajném nahrazení dvojníkem za mladých let, během jeho cesty s Velkým poselstvem (Velikoe posolʹstvo) (12). Dvacetišestiletý muž odjel s touto výpravou. Byl vysoký, pevné postavy, fyzicky zdravý, s vlnitými vlasy a znaménkem na jeho levé tváři. Velmi vzdělán, miloval vše ruské, pravoslavného vyznání, atd..

Za dva roky poté se objevila kompletně jiná osobnost. Byl to muž který stěží mluvil rusky, nenáviděl vše ruské, nenaučil se rusky psát do konce svého života, zapoměl vše co věděl před jeho cestou s Velkým poselstvem a zázračně získal nové vědomosti a dovednosti, které předtím neměl. Zmizelo mu znaménko z tváře; měl rovné vlasy; vypadal jako nezdravý čtyřicetiletý muž. Vskutku, poměrně významné změny se v tomto mladém muži udály během dvou let cestování, nezdá se vám?

 

1 Demin V.M. From Russiches to Russians, Moscow-Omsk, “Russian Truth”, 2003, p. 24.

2 Encyclopedia Britannica, Svazek. II, Edinburgh, 1771, s. 682.

3 Encyclopedia Britannica, Svazek. III, Edinburgh, 1771, s. 887.

4 Džungaři je kolektivní název několika kočovných Oiratských (západomongolských) kmenů

6 Grinevitch G.S. Parent Slavonic Written Language, Moscow, 1993, ISBN 5-85617-001-6.

8 N. Levashov. Spirit and Mind, Vol. 2, Chapter 9; San Francisco, 2003.

9 „Tysiatsky“ byl vojenský vůdce ve starém Rusku, který velel armádě dobrovolníků nazývané tysyacha (tisíc). V Novgorodské republice, tysiatsky byl volen ze zástupců Bojarů na sněmu – veche, na dobu jednoho roku. K roli vojesnkého velitele také často představovali zástupce „obyčejných“ lidí, dohlíželi na stavby opevnění, civilních projektů, a sloužili také jako vyslanci do jiných zemí.

10 Bojar byl člen nejvyšších pater Slovanské aristokracie, nad ním byl již jen Kniaz – vládce provincie.

12Velké Poselstvo / Velikoe posolʹstvo“ (The Grand Embassy) byla ruská diplomatická mise do západní Evropy v letech 1697-1698.

Zamlčená historie Ruska (3)

Je zajímavé, že v záznamech Velkého poselstva (12) není ani zmínky o tom, že by se Michajlov (pod tímto jménem mladý Petr cestoval) během cest nakazil tropickou horečkou. Všichni členové výpravy velmi dobře věděli, kdo Michajlov je a o takovéto události by určitě existoval záznam. Osoba, která se vrátila z cest trpěla chronickou formou horečky denge. Vykazovala známky dlouhodobé léčby rtuťovými přípravky, které tehdy byly používány k její léčbě. Přitom je třeba zdůraznit, že výprava plula severní, nikoliv jižní cestou, kde by se někdo teoreticky mohl horečkou denge nakazit.

 

Další „zajímavostí“ je, že po návratu z mise Velkého poselstva demonstroval Petr I. značnou sběhlost ve vedení námořního boje. Měl specifické znalosti, které lze získat jen častou praxí; vyžadující osobní účast na mnoha operacích obsazeních nepřátelských lodí. Všechna fakta tedy poukazují na to, že muž, který se vrátil z výpravy, byl zkušený námořník (pirát?), který se účastnil mnoha bojů v jižních mořích.

 

Před cestou se mladý Petr nikdy neůčastnil žádné námořní bitvy, už kvůli svému mládí a faktu, že Moskevská Tartarie, kromě Bílého moře, které v žádném případě nelze považovat za tropické, příliš přístupů k moři neměla. Petr je navštívil pouze několikrát a vždy jako čestný host / pasažér.

 

Zajímavý je rovněž i jiný fakt. Mladý Petr velice miloval svou ženu (Jevdokiji Lopuchinovou). Na cestách mu zjevně velmi chyběla a napsal jí mnoho dopisů, ale když se konečně vrátil domů, nechal ji poslat natrvalo do kláštera, aniž by se s ní vůbec viděl. Ihned po Petrově návratu z dvouleté mise (v roce 7207, čili 1699 n.l.) došlo k několika náhlým umrtím. Jeho „mentor“ P. Gordon a „přítel“ F. Lefort zemřeli „náhle“ a témeř současně. Vyslat Petra inkognito s Velkým poselstvem byl původně jejich návrh. (13)

 

A ve výčtu faktů podporujících tezi, že osoba, která se vypravila na dvouletou cestu Evropou, a osoba, která se vrátila, byli dva různí lidé. Tato záměna zřejmě byla provedena proto, že se mladý Petr neukázal natolik „ohebným“, jak si „bossové“ Gordona a Leforta přáli. Zvážíme-li tento scénář, jeho osud by zřejmě skutečnému Petrovi nezáviděl nikdo.

 

Ať už to bylo jakkoli, Petr vykonal všechny své „velké“ skutky teprve po návratu z cesty po Evropě. Pojdme se nyní na některé tyto „velké“ skutky podívat blíž.

 

1. Ihned po návratu, v roce 7208 slovanské chronologie, neboli roku 1700, uvedl do užívání křesťanský kalendář. Skutečný Petr o existenci křesťanského kalendáře nepochybně věděl, ale před odjezdem s Velkým poselstvem na tuto možnost nikdy ani nepomyslel.

Díky tomu nadobro zmizel starý slovanský kalendář a datování událostí, odvíjejících se od podepsání mírové smlouvy v Hvězdném Chrámu po vítezství našich předků nad starověkou Čínou (tehdy Arimií), před 7519 lety (počítáno od roku 2011). To znamenalo, že zmizela také tisíciletá historie ruského lidu, a byly vytvořeny podmínky umožňující její falzifikaci. Tuto „práci“ odvedli „velcí ruští historici“ Gottlieb (Teofil) Siegfried Bayer, Gerard Fridrich Müller a Augustm Ludwig von Schlosser – samí Němci. Po několika generacích už si události před nástupem Petra „Velikého“ pamatovala jen hrstka lidí.

 

2. Zavedl mezi svými vlastními lidmi nevolnictví, ve skutečnosti otroctví. Žádná forma otroctví, ani ve Slovansko-Árijské Říši, ani v žádné z jejích odtržených provincií nikdy předtím neexistovala. Dokonce ani nepřátelé zajatí během válečných operací se nestali otroky v obvyklém smyslu tohoto slova. Bylo s nimi zacházeno lidsky. Pracovali v domácnosti „vlastníka“ jako zaměstnanci, jedli u stejného stolu, spali ve stejném domě. Když odpracovali několik let, mohli se buď vrátit do své země, anebo zůstat a získat společenské postavení adekvátní místním obyvatelům. Mohli si založit rodinu, postavit dům atd. „Otroctví“ spočívalo jen v tom, že jejich práce nebyla placená.

Rusy, kteří byli vždy svobodnými lidmi a akceptovali právo na svobodu i u ostatních, změnil na počátku 18. století na otroky v nejhorším smyslu slova jejich vlastní vládce.

Zotročit ruského člověka nikdo nedokázal za celá tisíciletí; Rusové odmítali otroctví každým kouskem své bytosti. Nepřátelé však nakonec našli cestu jak ruský lid zotročit prostřednictvím jeho vládce a institutem absolutní monarchie. Absolutní monarchie zavedená Dmitrijem Donským tak přinesla své první, ne však poslední hořké ovoce. Dnes je svět plný řečí „humanistů“ žvanících o lidských právech, ale kupodivu nikdo nespěchá s tím, aby tato práva přiznal i Rusům.

 

3. Petrovy „reformy“ a války měly velice negativní ekonomický dopad. Populace mezi lety 1700 a 1725 poklesla z 18 na 16 milionů lidí. Nevolnictví a de facto otrocký systém zruinoval a zbrzdil ekonomický vývoj země. V době kdy vládci v prakticky všech západoevropských zemích zaváděli reformy rušící poslední aspekty nevolnictví / otroctví, jelikož pochopili, že by je jeho pokračování odsoudilo k záhubě, jejich moskevský „chráněnec“ je naopak právě zaváděl pro ruský lid.

Kdyby Petr I. opravdu měl zájem na prosperitě svého lidu, povšiml by si tohoto jevu během cesty po Evropě s Velkým poselstvem. Pokud ovšem tomuto faktu nevěnoval pozornost ani on, ani jeho ostatní členové, jsou zde jen následující možnosti:

a) Jako hlava státu byl Petr I. neschopnou figurkou, která se na tomto postu neměla octnout za žádných okolností. Podle starých tradic, jejichž nahlodávání začalo za časů Rurika (14) a dokončil je Dmitrij Donský, by se takováto osoba hlavou státu nikdy nestala.

b) Petr I. byl mentálně zaostalý.

c) Petr I. byl během cesty po Evropě zverbován protiruskými silami. To je ovšem velmi nepravděpodobné, neboť mu žádní „verbíři“ nemohli nabídnout nic, co už by jako absolutní monarcha neměl.

d) Falešní přátelé Petra I. důmyslně navedli, aby se ůčastnil Velkého poselstva, a cestou jej nahradil zevnějškem podobný dvojník. Tato možnost se, nejen vzhledem k velké změně vlastností a chování, ale i analýzou skutků, které po návratu vykonal, dělají z této možnosti velmi pravděpodobnou a jedinou logickou variantu.

 

4. Petrova církevní reforma byla namířena jak proti starověrcům, tak proti křesťanské církvi. Volchvové – strážci Slovansko-Árijského Védického vědění, museli přejít do ilegality. Petr I. přikázal přinést do hlavního města všechny staré knihy z klášterů, měst a vesnic, údajně za účelem pořízení kopií. Je zajímavé, že tyto „kopie“ ani původní knihy, už nikdy nikdo neviděl. Je také zajímavé, že pokud se někdo tomuto příkazu vzepřel, byl popraven.

 

5. Po vypuzení kozáckých jednotek za hranice Moskevského knížectví byl Petr I. nucen začít formovat armádu podle evropských standartů. Za tímto účelem pozval vojenské poradce a důstojníky ze západoevropských zemí, jimž, v porovnání s ruskými důstojníky, poskytl enormní pravomoci. Tito cizinci vším ruským pohrdali a dávali to, všem kdo byli pod nimi, což byli hlavně nevojáci přivlečení do armády carským rozkazem, velmi jasně najevo. Vliv cizinců v armádě, veřejných službách a v školském systému vyvolal mezi aristokracií i běžným lidem vlnu opozice.

Odmítnutím kozáckých vojáků kvůli jejich ctění starých tradic udělal Petr velikou strategickou chybu. Princip kozáckých láv (15) pak použili bolševici při formování oddílů jízdy, která pak v občanské válce v letech 1918-1924 sehrála rozhodující úlohu.

 

6. Švédsko oslabilo po porážce své armády a ztratilo tak vliv na zbytek Evropy. To vyústilo v její posílení na úkor Ruska. Ruské teritoriální zisky byly draze zaplaceny dvěma miliony lidských životů. Tou dobou čítala celá evropská populace méně, než 20 milionů lidí.

A byl to právě Petr I., který začal s genocidou na ruských lidech a Slovanech obecně. Za jeho vlády se Rusko stalo v mocenských hrách a plánech západoevropských států pouhou figurkou a životy ruských lidí byly řazeny mezi „vedlejší ztráty“.

 

7. Petr I. „proklestil cestu Evropou“ aby po porážce Švédska Rusku poskytl přistup k finskému zálivu navrácením oblastí pod ruskou správu. Lépe řečeno, spíše tím „proklestil cestu do Moskvy“ evropským zemím. Před jeho érou byl počet cizinců a jejich vliv v Moskevské Tartarii (knížectví) minimální. Právo překročit ruské hranice měli pouze diplomaté, někteří kupci a nepatrný počet cestovatelů.

Petr I. umožnil vstup hordám „dobrodruhů“ toužícím jen po tom, aby si namastili kapsy ruskými penězi. Všem těmto cizincům byla poskytnuta rozsáhlá privilegia, která nesnesla porovnání s tím, jaká měla původní ruská aristokracie, ruští obchodníci a podnikatelé.

 

8. Aby mohl platit enormní výdaje na armádu, zavedl Petr I. mnoho nových daní a opatření. Za tímto účelem, mimo jiné, „importoval“ ze švédska vodku a udělal z toho státní monopol. Vodku prodávali jen ve státních putykách, hospodách a stanicích na výměnu koní. Přitom před érou Romanovců, v dobách Ivana Hrozného (1530-1584), byla opilost přestupkem trestaným těžkou pokutou a vězením.

Byl to právě Petr „Veliký“, který způsobil těžký alkoholismus ve všech společenských vrstvách v Rusku, díky masivní kampani propagující vodku a „inspirací“ vlastním příkladem – opíjet se do němoty. Monopol na vodku přinášel ohromné sumy do státní pokladny, což bylo přesně to, s čím počítal – a většina státem utracených peněz se rychle vrátila formou platby za vodku.

 

Výčet by mohl pokračovat donekonečna. Všechny Petrovy „velké skutky“ ještě před jeho smrtí v roce 1725 zavedly Moskevkou Tartarii (které se později začalo říkat Ruská říše) do nevalného ekonomického stavu, za sociálních podmínek srovnatelných už jen s živořením během občanské války – za Smutných Časů (16). Romanovci, které toto období vyneslo k moci, měli na jeho počátcích aktivní podíl.

 

„Vítězství“ nad Švédskem přineslo ruskému lidu, přesněji řečeno, Rusům živořícím pod nadvládou Romanovců, enormní zatížení – a to bylo skutečné, nikoliv smyšlené Mongolsko-Tatarské „jho“.

 

Když se podíváme na rozsah „Ruské říše“ za vlády Petra I., na mapě z roku 1717 vidíme, že teritoria pod jeho správou sice byla podstatně větší, než jakákoliv tehdejší evropská země, ale neměla nic společného s „pravou“ Ruskou říší – Slovansko-Árijskou Říší, nebo také Velkou Tartarií, kterou „ruští“ historici později přisoudili Petru Velikému. Východní hranici Moskevského Knížectví tvořilo pohoří Ural!

 

Je rovněž zajímavé, že na této mapě najdeme hned několik Novogrodů. Dvě města, Novogrod na Ladoze a Novogrod na Volze, stejně jako města v oblasti Zlatého Kruhu. Celá skupina měst je na mapě označena jako Novogrod velkými písmeny. Potvrzuje to doměnku akademika Fomenka, že Velký Novogrod byla skupina měst Zlatého Kruhu, obchodní a kulturní centra Moskevského Knížectví, a ne jen jedno malé město na Ladoze. Na mapě je dokonce Moskva, tedy hlavní město říše, označeno menším písmem, než Velký Novogrod. Je to jen další potvrzení falsifikace ruské historie.

 

Bohužel, Z historie Ruska a ruského lidu se, bohužel, nezachovalo téměř nic, co není zfalšováno nebo pokrouceno k nepoznání. Možná přišel čas, aby se všichni Rusové konečně dozvěděli pravdu o své minulosti, namísto hisTORie, která je nám předkládána. Zde se ovšem nabízí otázka: – kdo vlastně z nahrazení minulosti hisTORií profituje?

 

Nikolaj Levašov, 2004, zdroj

tartaria1.jpg
12 „Velké poselstvo / Velikoe posol’stvo“ (The Grand Embassy) byla ruská diplomatická mise do západní Evropy v letech 1697-1698.

13 E.T. Baida – The Great Impostor (zarpeter.narod.ru/facts.htm), S. Karpushenko Pseudo-Peter. The Scaffold For The Emperor, Moscow, 2000.

14 Rurik nebo Riurik (830–879) byl varangianský vůdce, který získal pod kontrolu oblast Ladogy v roce 862, postavil osadu Holmgard poblíž Novgorodu a založil dynastii Rurikovců, která vládla až do 17. století.

15 Kozácká “lava” je vojenská formace, při níž útočící úzká formace 100 jezdců zformuje oblouk.

16 Smutné ČasySmutnoye Vremya – je období ruské historie, kdy vládlo bezvládí a chaos. Nastalo po smrti posledního cara z dynastie Rurikovců (1598) a trvalo do uzurpace moci Romanovci (1613). V tomto období nastala těžká ekonomická a sociální krize vedoucí k dočasnému kolapsu státního system.

SiberiaAndChineseTartary IndepTartary IndependentTartary GreatTartaryWhole

Napsat komentář