Úvod do konspirační teorie

Definice konspirační teorie

originální text

zdroje: Bible21

Dva pohledy na historii

Při pohledu na historii rozeznáváme dva základní pohledy.

 • katastrofický nebo náhodný
 • konspirační

Náhodná historie

V náhodném modelu jsme vedeni k přesvědčení, že historické události jako války a revoluce jsou přímým důsledkem nějaké náhlé a překvapivé události. Zatímco katastrofický pohled je přesnější pro počasí, sopky a zemětřesení, ne vždy poskytuje realistický pohled na lidstvo a události ovlivněné člověkem.

Mladé, zahřívající se mysli v Americe a ostatních Západních zemích jsou bohužel vyučovány Náhodnému modelu v systému státních škol. Tento pohled je v průběhu života ještě posílen řízením jejich života médii. V důsledku toho, když většina z jich objeví Konspirační pohled na historii,  je bezprostřední reakcí šok, nedůvěra a odmítnutí přijmout neco jiného, než to čemu jsem se naučil věřit.

Konspirační historie

Konspirativní historie studuje tu část historie, která je výsledkem plánování člověka. Konspirační historie nás vede k přesvědčení, že události jako jsou války a revoluce jsou výslednek plánovaných akcí. Zatímco tento model není přesný pro počasí, sopky a zemětřesení, je realistický a přesný pro vzájemné vztahy člověka a národů. Vzhledem k tomu, že plánování většiny událostí bylo prováděno v tajnosti, používáme termín konspirační historie. Tato historie je výsledkem plánů uskutečněných v utajení, což je podle definice spiknutí.

Zajímavé je, že konspirační pohled na historii je také Biblickým pohledem. Pro začátek ykuste Žalmy 2.

2     1Proč vzbouřily se národy
        a lidé vymýšlejí marnosti?
           2Králové světa povstali,
        vládcové strojí spiknutí
        proti Hospodinu a jeho Pomazanému:
           3„Pojďme rozlámat jejich okovy,
        shoďme ze sebe jejich provazy!“

Jsme přesvědčeni, že události současného světa nejsou jen nahodilé, ale jsou výsledkem organizovaného tažení elitní skupiny neviditelných a veřejně neznámých světových vůdců. Jejich cílem je, vykonávat absolutní diktátorskou kontrolu na světem k vytvoření nového světového řádu.

Příčina války

 • Válka začíná, když jeden národ vstoupí na území jiných.
 • Ke krizi dochází, když trhy neočekávaně klesnou.
 • K inflaci dochází, když jsou ceny poháněny vzhůru nedostatkem
 • Revoluce začíná, když lidé vždy spontánně povstanou a svrhnou stávající vládu.

Jedná se o tradiční vysvětlení historických událostí. Události se stávají náhodou, nezdá se ale, že bez jakékoliv příčiny.

Toto vysvětlení historie ale upouští od otázek, hlodajících v myslích opravdových studentů. Je možné, že vládní představitelé a ostatní plánovali tyto události a pak je zorganizovali k požadovaným výsledkům? Je možné, že i velké katastrofy historie byly součástí tohoto plánu?

Existuje vysvětlení historických událostí, které na tyto otázky odpoví kladně. Je nazýváno Kospiračním pohledem a je alternativou k náhodnému modelu, pohledu, který dnes běžně uznáváme. Je proto možné shrnout hlavní události dějin do dvou alternativních myšlenkových směrů:

 • Náhodný pohled na historii

K historickým událostem dochází nahodně, bez zjevného důvodu. Vládci jsou bezmocní zasáhnout.

 • Konspirační pohled na historii

Historické události se stávají záměrně z důvodů, se kterými neni obecně seznámena veřejnost, jsou ale dobře známé moci té doby.

F.D. Roosevelt, který jistě viděl mnoho monumentálních událostí v průběhu svých, po sobě jdoucích administrativ byl často citován:” V politice se nic neděje náhodou. Když se něco stane, bylo to plánované.”

Pokud je plánována nějaká škodlivá událost, znamená to, že lidé kteří jí budou trpět nesmí vědět oč se jedná, aby nebylo možné této události zabránit předem. Lidé očekávají od vlády ochranu před škodlivými událostmi. Pokud ale stále dochází k událostem, poté co bylo očekáváno, že jim vládní úředníci předejdou, selhali ve svých povinnostech. Existují pouze dvě vysvětlení, proč se jim to nepodařilo:

 1. Událost je ohromila a nebylo možné jí zabránit
 2. K události může docházet, protože úředníci chtěli, aby se stala

Pro občasného pozorovatele je těžké uvěřit, že 1. a 2.světové válce mohlo být zabráněno, jako humánní lidé své svědomí nenechají dojít k nebezpečné události.Pokud k plánované a nežádoucí události dojde, ti kteří ji plánovali museli jednat tajně, aby zabránili odhalení svých plánů, které by mohly být nepříznivě ovlivněny. Plánovači pracující v utajení na plánech událostí, které si lidé nepřejí, jsou ze své podstaty členy spiknutí. Webster’s definuje spiknutí jako “spolčení lidí v utajení, pracujících za zlým nebo nezákonným účelem “. Nejen že spiklenci musí pracovat v utajení, navíc musí vynaložit veškeré úsilí, aby zajistili, že jejich plány nebudou zveřejněny. Prvním úkolem spiknutí se stává, přesvědčit lidi, že spiknutí neexistuje. Úkol odhalit tyto machinace je ješte obtížnější.

Odhalení konspirací

Existují tři cesty pro odkrytí konspirací:

 1. Jednou z nich je odchod jednoho z účastníků spiknutí a odkrytí své účasti. To vyžaduje velmi odvážného jedince a tento typ odkrytí je opravdu vzácný.
 2. Druhou skupinou jsou ti, kdo se na spiknutí podíleli nevědomky, uvědomili si to až později. Tito lidé a není jich mnoho v dějinách světa, teké odhalili vnitřní fungování spiknutí při velkém osobním nebezpečí.
 3. Třetí metoda odhalení spiknutí je pro výzkumníky, kteří odhalují konspiraci v minulých událostech. Máte-li zájem o tento obor, jsem si jist, že se dostanete k mnoha zdrojům, které spiknutí odhalují.

Naším přesvědčením je, že spiknutí existuje, je velmi rozsáhlé, hluboce zakořeněné a proto velmi silné. Snaží se dosáhnout absolutní a brutální nadvlády nad celou lidskou rasou a používají válek, krizí, inflací a revolucí pro podporu svých cílů. Neměnným účelem tohoto Spiknutí je likvidace všech náboženství, všech existujících vlád a všech tradičních lidských institucí a vytvořit Nový světový řád z trosek, které zůstanou.

Všimněte si, že pokud spiknutí existuje, bude dělat vše proto, aby popřelo obvinění všech těch, kteří tvrdí, že byli jeho součástí.

“Tři stovky mužů, z nichž se vzájemně všichni znají, směřuje ekonomický osud Evropy a vybírá své nástupce mezi sebou” Walter Rathenau jenž vedl v roce 1909 německou General Electric

“Padesát mužů řídí Ameriku a to je vysoké číslo.” Joseph Kennedy, otec bývalého prezidenta J.F.Kennedyho.

“Existuje a existuje po generace, mezinárodní anglofilní síť, který pracuje tak, že svým způsobem radikální pravice věří v Komunistický manifest.”

“Ve skutečnosti tato síť, kterou můžeme identifikovat jako skupinu Kulatého stolu, nemá odpor ke spolupráci s komunisty nebo jakoukoliv jinou skupinou a často s nimi spolupracuje.”

“Vím o operacích této sítě, protože jsem je studoval 20 let a měl jsem povolení 2 roky od počátku 1960 ykoumat dokumenty a tajné záznamy.” Dr.Carroll Quigley, profesor historie na universitě v Georgetownu (Tragedy & Hope)

Co motivuje konspiraci

Konečným cílem tohoto spiknutí je síla. Existují lidé, kteří touží po více než hmotných statcích, i když obojí jde ruku v ruce.

“Rose Kennedyová (manželka Josepha Kennedyho) věděla, že muž kterého milovala, miloval moc více než moc peněz. Chtěl moc vládnout a měl by ji.” Pearl Buck (The Kennedy women)

Spiknutí, pak je třeba spiklenců a je logické se ptát, proč se význačný, bohatý a šťastný muž přidá k takovému podniku.

“Odpověď by měla být dána na opačnou otázku: Tento muž (podílník spiknutí) se stal proslulým především proto, že byl jeho součástí.” Blair Coan (The Red Web)

Takže ti kdo nejsou zapojeni nezbohatnou a/nebo se nestanou slavnými a pak když se ke spiknutí připojí stávají se slavnými a bohatými, protože jsou členy spiknutí.

Ale co je jejich motivem? Co pobízí člověka k hledání bohatství a postavení?

“Když má člověk všechny peníze, které potřebuje, jeho cílem bude moc.” bývalý kongresman John Schmitz

“K dispozici jsou dvě vášně, které mají vliv na yáležitosti mužů. Jedná se o…. lásku k moci a lásku k penězům…. . Ty když se spojí…. mají nejnásilnější následky.” Benjamin Franklin

Nicméně, moc sama o sobě korumpující vliv na ty, kteří ji hledají.To je často citovaná pravda. Lord Acton vysvětluje moc takto:”Moc korumpuje, absolutní moc korumpuje absolutně.”

Ti kdo hledají moc jí budou korumpováni. Budou ochotni záměrně působit krize, revoluce a války za účelem prohloubení jejich touhy po větší moci.

Tato korumpující povaha samotné honby za mocí vysvětluje, proč morální mysl člověka, který netouží po moci nad ostatními ani nerozumí touze po takové moci, nemůže pochopit proč by ti, kdo moc vyhledávají, chtěli vytvářet lidské utrpení pomoví válek, krizí a revolucí.

Jinými slovy, konspirace je úspěšná, protože morální občan (ty a já) nemůže přijmout závěr, že ostatní osoby by si přály provádět neuvěřitelně zhoubné činy proti svým spoluobčanům.

Další hledač moci, ruský anarchista Bakunin, vysvětlil, že tento proces korupce ovlivnil i ty, kteří se věnovali svobodě a jimž byla dána moc chránit bezmocné. Napsal, že: “…držení moci proměnilo v tyrana i nejvěrnějšího přítele svobody.”

“Moc je konec. Jaké jiné potěšení v tom je, než pocit naprosté kontroly? Ukažte mi jiný motiv pro lidi, kteří velí.” Richard J. Whalen, autor The Founding Father

Takže motiv spiklenců je jasný: Je jím MOC!

Děkuji Ralphu Eppersonovi, autoru The Unseen Hand, An Introduction to the Conspirational View of History

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář